Showroom

Contact Number: +061 401 2699

PARADISE PARK  3RD FLOOR OPPOSITE LAMCHAREN SEAFOOD.

ติดต่อออฟฟิตโซนอาเซียน

บริษัท บาวเฟ้นส์ เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่

321/1 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

ประเทศไทย

อีเมลล์

Support:   support@baufitasia.com

Sales:  sales@baufitasia.com

ติดต่อผ่านโชเชียวมีเดียของเรา

Line ID
baufens / 081-838-4870

Line ID
baufens2 / 061-401-2629

Line ID
sales1-baufens / 061-401-2630